فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قناعت در تورات

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مکتوب فی التوراه ابن آدم کن کیف شئت کما تدین تدان من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل و من رضی بالیسیر من الحلال خفت مئونته و زکت مکسبته و خرج من حد الفجور؛(2294) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در تورات نوشته شده است: پسر آدم! آن گونه باش که می خواهی؛ زیرا همانگونه که اطاعت می کنی جزا داده می شوی که هر کس به روزی اندک خدا خرسند باشد، خدا عمل اندک را از او می پذیرد و هر کس به اندکی از حلال راضی باشد، هزینه اش سبک شده، در آمدش پاکیزه می شود و از مرز فساد بیرون می رود.

ضمانت امام

ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2295) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

داستانها