فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جمع دنیا و آخرت خواسته مؤمنین

و منهم من یقول ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار أولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب؛(2284) و بعضی می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار!. آنها از کار (و دعای) خود، نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند، سریع الحساب است.

تعبیر قلیل درباره دنیا در قرآن

الم تر الی الذین قیل لهم کفوا أیدیکم و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه الله أو أشد خشیه و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لو لا أخرتنا الی أجل قریب قل متع الدنیا قلیل و الاخره خیر لمن اتقی و لا تظلمون فتیلا؛(2285) آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: فلا دست از جهاد بدارید! و نماز را بر پا کنید! و زکات بپردازید! (اما آنها از این دستور، ناراحت بودند)، ولی هنگامی که (در مدینه) فرمان جهاد به آنها داده شد، جمعی از آنان، از مردم می ترسیدند، همان گونه که از خدا می ترسند، بلکه بیشتر! و گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟! چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟! به آنها بگو: سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است! و سرای آخرت، برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد شد!

روایات