فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توجه بیش از حد به دنیا نشانه بی خردی

و ما الحیوة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون أفلا تعقلون؛(2282) زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی اندیشید؟!

طلب آخرت در همه امور

وابتغ فیما ءاتات الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا و أحسن کما أحسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا یحب المفسدین؛(2283) و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!

جمع دنیا و آخرت خواسته مؤمنین

و منهم من یقول ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار أولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب؛(2284) و بعضی می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار!. آنها از کار (و دعای) خود، نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند، سریع الحساب است.