فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مواهب دنیا از نعمات الهی

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا ءالاء الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛(2281) و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها برای خود بنا می کنید؛ و در کوه ها، برای خود خانه ها می تراشید! بنابراین، نعمتهای خدا را متذکر شوید! و در زمین، به فساد نکوشید!

توجه بیش از حد به دنیا نشانه بی خردی

و ما الحیوة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون أفلا تعقلون؛(2282) زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی اندیشید؟!

طلب آخرت در همه امور

وابتغ فیما ءاتات الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا و أحسن کما أحسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الأرض ان الله لا یحب المفسدین؛(2283) و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!