فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دنیا فریبنده است

یأیها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیوه الدنیا و لا یغرنکم بالله الغرور؛(2280) ای مردم! وعده خداوند حق است؛ مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد، و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به (کرم) خدا مغرور سازد!

مواهب دنیا از نعمات الهی

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا ءالاء الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛(2281) و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها برای خود بنا می کنید؛ و در کوه ها، برای خود خانه ها می تراشید! بنابراین، نعمتهای خدا را متذکر شوید! و در زمین، به فساد نکوشید!

توجه بیش از حد به دنیا نشانه بی خردی

و ما الحیوة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون أفلا تعقلون؛(2282) زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی اندیشید؟!