فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غم مخور!

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

قرآن و تزویر

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

حافظ و قرآن

عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی در چارده روایت
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور