فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قرآن و عترت

ما دلبردگان پی قرآن و عترتیم هر راه دعوت دگری جز فریب نیست

غم مخور!

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

قرآن و تزویر

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را