فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثرات تلاوت قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لاتغفل عن قراءة القرآن: فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛(2270) از خواندن قرآن غافل مشو؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشت کاری و ستم باز می دارد.

همراهی با قرآن و بی نیازی

قال الامام علی (علیه السلام): واعلموا أنه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقه، و لا لأیحد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من أدوائکم واستعینوا به علی لأوائکم؛(2271) و بدانید کسی را که با قرآن است نیاز نباشد، و بی قرآن بی نیاز نباشد، پس بهبودی خود را از قرآن بخواهید و در سختیها از آن طلب یاری نمایید.

سبقت بر عمل به قرآن

قال الامام علی (علیه السلام): و الله الله فی القرآن لایسبقکم بالعمل به غیرکم؛(2272)
خدا را! خدا را! درباره قرآن مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در عمل به احکام آن.