فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخن گفتن با خدا با خواندن قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا أحدکم أن یحدث ربه فلیقرأ القرآن؛(2269) هر گاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.

اثرات تلاوت قرآن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لاتغفل عن قراءة القرآن: فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛(2270) از خواندن قرآن غافل مشو؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشت کاری و ستم باز می دارد.

همراهی با قرآن و بی نیازی

قال الامام علی (علیه السلام): واعلموا أنه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقه، و لا لأیحد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من أدوائکم واستعینوا به علی لأوائکم؛(2271) و بدانید کسی را که با قرآن است نیاز نباشد، و بی قرآن بی نیاز نباشد، پس بهبودی خود را از قرآن بخواهید و در سختیها از آن طلب یاری نمایید.