فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همراهی با قرآن

قال علی بن الحسین (علیه السلام) لومات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی؛(2266) امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: اگر همه کسانی که در میان مشرق و مغرب هستند، بمیرند وقتی قرآن با من باشد، هراس نخواهم کرد.

با قرآن چه کردید؟

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنا أول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و أهل بیتی ثم أمتی ثم أسألهم ما فعلتم بکتاب الله و بأهل بیتی؛(2267) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: من و قرآن و اهل بیتم در روز قیامت نخستین وارد شدگان بر خداوند شکست ناپذیر جبار هستیم و سپس امتم هستند و سپس من از آنان می پرسم که با کتاب خدا و خاندان من چه کردید.

تلاوت با تدبر

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) ألالا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر؛(2268) آگاه باشید! تلاوت قرآن که در آن تدبر نباشد، نفعی ندارد.