فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین سخن قرآن است

تلک ءایت الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین؛(2260) اینها آیات خداست که به حق، بر تو می خوانیم؛ و تو از رسولان (ما) هستی.

آیات الهی روشن و روشنگر

و لقد انزلنا الیکم ءایت مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین؛(2261) ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند، و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران!

روایات