فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قرآن معجزه ای جاویدان

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرءان لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛(2259) بگو: اگر انسانها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.

بهترین سخن قرآن است

تلک ءایت الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین؛(2260) اینها آیات خداست که به حق، بر تو می خوانیم؛ و تو از رسولان (ما) هستی.

آیات الهی روشن و روشنگر

و لقد انزلنا الیکم ءایت مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین؛(2261) ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند، و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران!