فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دولت فقر

دولت فقر خدایا به من ارزانی دار کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
حافظ

خاک فقر و قناعت

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کاین خاک، بهتر از عمل کیمیاگری
حافظ

خیر از حال ضعیفان

تو را که هر چه مراد است در جهان داری چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری!
حافظ