فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وجوب کمک اغنیا به فقرا

در یکی از سالها، نان نانوایی های بروجرد مقداری گران شد و کمبود پیدا کرد. آیت الله بروجردی (رحمه الله)، عده ای از متمکنین را جمع کرد و فرمود: وظیفه شما کمک به فقراست! اقداماتی انجام شد ولی چون کافی نبود، خود آن بزرگوار با این که چندان امکاناتی نداشت، باغ موروثی خود را حدود چهار هزار تومان فروخت و نان و گندم برای فقرا خرید. بعد که فامیل مطلع شدند، ایشان را ملامت کردند که این باغ بیش از این ارزش داشته است؛ چرا به این قیمت فروختید؟(2252)

شیعه واقعی

یکی از شیعیان از راه دور به محضر امام صادق (علیه السلام) آمد. حضرت در ضمن احوالپرسی از او پرسید: احوال همشهریانت چگونه است؟ او گفت: خوب است. همه خوبند و در مسیر صراط مستقیم و پیروی از شما خاندان رسالت به سر می برند.
امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: رفتار ثروتمندان با فقیران چگونه است؟ او عرض کرد: در این مورد، رفتارشان خوب نیست. حضرت فرمودند: آیا ثروتمندان به فقیران کمک رسانی می کنند و نسبت به تأمین معاش زندگی آنها توجه دارند؟ او جواب داد: نه! با کمال تأسف چنین اخلاقی و مرامی در بین ما بسیار کم دیده می شود. حضرت فرمودند: اگر چنین است، پس چگونه آنها شیعه و پیرو ما هستند؟(2253)

اشعار