فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اندک به کفایت و زیاد مشغول کننده!

ابراهیم بن محمد نوفلی حدیثی که سندش را به حضرت سجاد (علیه السلام) رسانده، روایت کرده که ایشان فرمودند: رسول خدا بر شتر چرانی گذشت و کسی را فرستاد تا از او آشامیدنی بخواهد. او گفت: آنچه در سینه های شتران است برای صبحانه قبیله است و آنچه در ظرف هایمان است برای شامشان! پس رسول خدا فرمود: خدایا مال و فرزندش را فراوان کن! سپس به گوسفند چرانی گذشت و کسی را فرستاد تا از او شیر بخواهد. او آنچه در سینه گوسفندان بود، دوشید و آنچه در ظرفهایش داشت در ظرف رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ریخته و گوسفندی نیز فرستاد و عرض کرد: این چیزی بود که داشتیم، اگر دوست داشتید بیشتر هم می دهیم. اینجا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خدایا کفاف را روزی اش کن! پس یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: ای رسول خدا! برای کسی که به شما چیزی نداد، دعایی کردی که ما همه دوست داشتیم، ولی برای کسی که نیازت را برآورد، دعایی کردی که همه ما آن را ناپسند می دانیم؟!
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا اندک به کفایت، بهتر از بسیار مشغول کننده است. خدایا به محمد و خاندان محمد (علیهم السلام) کفاف را روزی کن.(2251)

وجوب کمک اغنیا به فقرا

در یکی از سالها، نان نانوایی های بروجرد مقداری گران شد و کمبود پیدا کرد. آیت الله بروجردی (رحمه الله)، عده ای از متمکنین را جمع کرد و فرمود: وظیفه شما کمک به فقراست! اقداماتی انجام شد ولی چون کافی نبود، خود آن بزرگوار با این که چندان امکاناتی نداشت، باغ موروثی خود را حدود چهار هزار تومان فروخت و نان و گندم برای فقرا خرید. بعد که فامیل مطلع شدند، ایشان را ملامت کردند که این باغ بیش از این ارزش داشته است؛ چرا به این قیمت فروختید؟(2252)

شیعه واقعی

یکی از شیعیان از راه دور به محضر امام صادق (علیه السلام) آمد. حضرت در ضمن احوالپرسی از او پرسید: احوال همشهریانت چگونه است؟ او گفت: خوب است. همه خوبند و در مسیر صراط مستقیم و پیروی از شما خاندان رسالت به سر می برند.
امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: رفتار ثروتمندان با فقیران چگونه است؟ او عرض کرد: در این مورد، رفتارشان خوب نیست. حضرت فرمودند: آیا ثروتمندان به فقیران کمک رسانی می کنند و نسبت به تأمین معاش زندگی آنها توجه دارند؟ او جواب داد: نه! با کمال تأسف چنین اخلاقی و مرامی در بین ما بسیار کم دیده می شود. حضرت فرمودند: اگر چنین است، پس چگونه آنها شیعه و پیرو ما هستند؟(2253)