فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضمانت امام بر فقیر نشدن

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2246) من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

برخورد با فقیر و ثروتمند

امام رضا (علیه السلام): من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الأغنیاء لقی الله یوم القیامه و هو غلیه غضبان؛(2247) هر کس مسلمان فقیری را دیدار کند و بر خلاف سلامی که به ثروتمندان می کند، به او سلام کند، روز قیامت در حالی به دیدار خدا می رود که بر او خشمگین است.

اعانه به فقیر

امام علی (علیه السلام): ان أحب المؤمنین الی الله من أعان المؤمن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه؛(2248) محبوب ترین مؤمن نزد خداوند، کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.