فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انواع فقر

قال الامام علی (علیه السلام): ألا و ان من ابلاء الفاقه و أشد من الفاقه مرض البدن، و أشد من مرض البدن مرض القلب، ألا و ان من صحه البدن تقوی القلب؛(2245) آگاه باشید که فقر و تنگدستی از جمله بلاهاست، و سخت تر از فقر، بیماری تن است، و دشوارتر از بیماری تن بیماری دل است. آگاه باشید تقوای قلب از نشانه های تندرستی است.

ضمانت امام بر فقیر نشدن

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2246) من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

برخورد با فقیر و ثروتمند

امام رضا (علیه السلام): من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الأغنیاء لقی الله یوم القیامه و هو غلیه غضبان؛(2247) هر کس مسلمان فقیری را دیدار کند و بر خلاف سلامی که به ثروتمندان می کند، به او سلام کند، روز قیامت در حالی به دیدار خدا می رود که بر او خشمگین است.