فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فقر و نام

امام کاظم (علیه السلام): لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمه من النساء(2244) فقر وارد خانه ای نمی شود که در آن خانه نام محمد، أحمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه، از نام های زنان، باشد.

انواع فقر

قال الامام علی (علیه السلام): ألا و ان من ابلاء الفاقه و أشد من الفاقه مرض البدن، و أشد من مرض البدن مرض القلب، ألا و ان من صحه البدن تقوی القلب؛(2245) آگاه باشید که فقر و تنگدستی از جمله بلاهاست، و سخت تر از فقر، بیماری تن است، و دشوارتر از بیماری تن بیماری دل است. آگاه باشید تقوای قلب از نشانه های تندرستی است.

ضمانت امام بر فقیر نشدن

امام صادق (علیه السلام): ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2246) من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.