فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثمره فقر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول یحزن عبدی المؤمن ان قترت علیه و ذلک أقرب له منی و یفرح عبدی المؤمن ان وسعت علیه و ذلک أبعد له منی؛(2241) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر بر بنده مؤمنم تنگ بگیرم غمگین می شود در حالیکه آن او را به من نزدیکتر می کند و اگر وسعت بدهم، شادمان می شود در حالیکه آن او را از من دورتر می کند.

رشک انگیزترین بندگان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال الله عزوجل ان من أغبط أولیائی عندی عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عباده ربه و عبدالله فی السریره و کان غامضا فی الناس فلم یشر الیه بالأصابع و کان رزقه کفافا فصبر علیه فعجلت به المنیه فقل تراثه و قلت بواکیه؛(2242) حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند عزوجل فرموده است: از رشک انگیزترین دوستانم در پیشگاهم بنده مؤمن صاحب بهره از نیکی است که به خوبی پروردگارش را عبادت می کند و در میان مردم گمنام است و با انگشت به سویش اشاره نمی شود. روزی اش به قدر کفاف است و بر آن شکیبایی می کند و مرگش که به شتاب برسد، ارزشش ناچیز و گریه کنندگانش اندک اند.

ضمانت امام

ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2243) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.