فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فقر و غنا از وسایل امتحان الهی

فأما الانسن اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ربی أکرمن و أما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی أهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث أکلالما و تحبون المال حبا جما؛(2231) اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می کند و نعمت می بخشد (مغرور می شود و) می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است! و اما هنگامی که برای امتحان، روزیش را بر او تنگ می گیرد (مأیوس می شود و) می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان نیست که شما می پندارید؛ شما یتیمان را گرامی نمی دارید، و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید، و میراث را (از راه مشروع و نامشورع) جمع کرده می خورید، و مال ثروت را بسیار دوست دارید (و بخاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شوید)!

جهنم جایگاه دنیاپرستان

ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوة الدنیا و اطمأنوابها و الذین هم عن ءایتنا غفلون أولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون؛(2232) آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند، و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند، و آنها که از آیات ما غافلند، (همه) آنها جایگاهشان آتش است، بخاطر کارهایی که انجام می دادند!

فقرای آبرومند

ان تبدوا الصدقت فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر لیس علیک هداهم و لکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلأنفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و أنتم لا تظلمون للفقراء الذین أحصروافی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الأرض یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف تعرفهم بسیمهم لا یسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم؛(2233) اگر انفاقها را آشکار کنید، خوب است! و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد). و خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است. هدایت آنها (به طور اجبار)، بر تو نیست؛ (بنابراین، ترک انفاق به غیر مسلمانان، برای اجبار به اسلام، صحیح نیست؛) ولی خداوند، هر که را بخواهد (و شایسته بداند)، هدایت می کند. و آنچه را از خوبیها و اموال انفاق می کنید، برای خودتان است؛ (ولی) جز برای رضای خدا، انفاق نکنید! و آنچه از خوبیها انفاق می کنید، (پاداش آن) به طور کامل به شما داده می شود؛ و به شما ستم نخواهد شد. (انفاق شما، مخصوصا باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ (و توجه به آیین خدا، آنها را از وطنهای خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدان جهاد؛ به آنها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی توانند مسافرتی کنند (و سرمایه ای به دست آورند؛) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند؛ اما آنها را از چهره هایشان می شناسی، و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (این است مشخصات آنها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.