فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فقر و غنا تابع مشیت الهی

یأیها الذین ءامنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم؛(2230) ای کسانی که ایمان آورده اید! مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به کرمش بی نیاز می سازد؛ (و از راه دیگر جبران می کند؛) خداوند دانا و حکیم است.

فقر و غنا از وسایل امتحان الهی

فأما الانسن اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ربی أکرمن و أما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی أهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث أکلالما و تحبون المال حبا جما؛(2231) اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می کند و نعمت می بخشد (مغرور می شود و) می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است! و اما هنگامی که برای امتحان، روزیش را بر او تنگ می گیرد (مأیوس می شود و) می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان نیست که شما می پندارید؛ شما یتیمان را گرامی نمی دارید، و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید، و میراث را (از راه مشروع و نامشورع) جمع کرده می خورید، و مال ثروت را بسیار دوست دارید (و بخاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شوید)!

جهنم جایگاه دنیاپرستان

ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوة الدنیا و اطمأنوابها و الذین هم عن ءایتنا غفلون أولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون؛(2232) آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند، و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند، و آنها که از آیات ما غافلند، (همه) آنها جایگاهشان آتش است، بخاطر کارهایی که انجام می دادند!