فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از غیبت

واعظ ما بودی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم.
حافظ

مردار خوردن

بود غیبت خلق، مردار خوردن از این لقمه کن پاک کام و دهن را
صائب

حاصل غیبت

ز غیبت چه می خواهد آن ساده مرد که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد
سعدی