فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غیبت نکن!

لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن پشت سر مردمان تو کم ساز بزن

پرهیز از غیبت

واعظ ما بودی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم.
حافظ

مردار خوردن

بود غیبت خلق، مردار خوردن از این لقمه کن پاک کام و دهن را
صائب