فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

غیبت نکن!

لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن پشت سر مردمان تو کم ساز بزن

پرهیز از غیبت

واعظ ما بودی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم نه غیبت می کنم.
حافظ