فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

معنای غیبت

قال أبو الحسن (صلی الله علیه و آله و سلم) من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته؛(2218) هر کس در پشت سر مردی درباره آنچه در اوست ولی مردم آن را نمی دانند سخن بگوید، غیبت کرده است و هر کس از چیزی بگوید که در آن شخص نیست به او بهتان زده است.

مؤمن واقعی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أنبئکم بالمؤمن من ائتمنه المؤمنون علی أنفسهم و أموالهم ألا أنبئکم بالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هجر السیئات و ترک ما حرم الله و المؤمن حرام علی المؤمن أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة؛(2219) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا به شما از مؤمن خبر ندهم؟ مؤمن کسی است که مؤمنان دیگر او را امانتدار جان و مالشان می کنند. آیا به شما بگویم مسلمان چه کسی است؟ او کسی است که مسلمانان از زبان و دستش ایمن هستند و مهاجر کسی است که از گناهان دوری کرده، حرام خداوند را وا گذارد و بر مؤمن حرام است که به مؤمنی دیگر ستم کند یا او را تنها گذارد یا غیبتش کند یا از خود براند.

داستانها