فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غیبت بدتر از خوره

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الغیبة أسرع فی دین الرجل المسلم من الأکلة فی جوفه؛(2216) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: غیبت در دین مرد مسلمان از بین برنده تر و نابود کننده تر از خوره در تن اوست.

غیبت بدتر از زنا

عن أبی ذر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی وصیه له قال یا أباذر ایاک و الغیبة فان الغیبة أشد من الزنا قلت و لم ذاک یا رسول الله قال لأن الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه و الغیبة لا تغفر حتی یغفرها صاحبها؛(2217) از ابی ذر نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود فرمودند: ای اباذر! از غیبت بپرهیز که همانا گناه غیبت نمودن بدتر از زنا است. گفتم چگونه؟ حضرت فرمودند: بخاطر آنکه مرد زنا می کند و بعد توبه می کند و خداوند هم توبه او را می پذیرد ولی غیبت از طرف خدا آمرزیده نمی شود تا آنکه صاحبش آن را ببخشد.

معنای غیبت

قال أبو الحسن (صلی الله علیه و آله و سلم) من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته؛(2218) هر کس در پشت سر مردی درباره آنچه در اوست ولی مردم آن را نمی دانند سخن بگوید، غیبت کرده است و هر کس از چیزی بگوید که در آن شخص نیست به او بهتان زده است.