فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه نفاق

الغیبة آیة المنافق؛(2212) علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن نشانه آدم منافق است.

کوشش ناتوانها

الغیبة جهد العاجز؛(2213) امام علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن کوشش انسانهای ناتوان است.

غیبت کننده در جهنم

الغیبة قوت کلاب النار؛(2214) بدگویی کردن و غیبت از مردم غذای سگهای جهنم است.