فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شنونده غیبت

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال السامع للغیبة أحد المغتابین؛(2211) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: شنونده بدگویی از مردم (غیبت) همانند شخص غیبت کننده است.

نشانه نفاق

الغیبة آیة المنافق؛(2212) علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن نشانه آدم منافق است.

کوشش ناتوانها

الغیبة جهد العاجز؛(2213) امام علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن کوشش انسانهای ناتوان است.