فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خردمند واقعی

العاقل من صان لسانه عن الغیبة؛(2210) امام علی (علیه السلام) فرمودند: عاقل و خردمند کسی است که زبانش را از غیبت کردن نگه دارد.

شنونده غیبت

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال السامع للغیبة أحد المغتابین؛(2211) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: شنونده بدگویی از مردم (غیبت) همانند شخص غیبت کننده است.

نشانه نفاق

الغیبة آیة المنافق؛(2212) علی (علیه السلام) فرمودند: غیبت کردن نشانه آدم منافق است.