فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انسان مسئول حرفهای خویش

کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا؛(2207) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت!

روایات

پرهیز از غیبت

... اجتنب الغیبة فانها ادام کلاب النار ثم قال یانوف کذب من زعم أنه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة؛(2208) امام علی (علیه السلام) به نوف بکالی فرمود: از غیبت دوری کن زیرا که آن غذای سگ های آتش است. سپس فرمود: یا نوف! دروغ می گوید کسی که گمان می کند، حلالزاده است و حال آنکه گوشت مردم را به غیبت می خورد.