فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ناسازگاری قلب در زبان مشرک

کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لاذمه یرضونکم بأفواههم و تأبی قلوبهم و أکثرهم فسقون اشتروا بئایت الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا و لاذمه و أولئک هم المعتدون؛(2206) چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد)، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند، و نه پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می کنند، ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند! آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدی انجام می دادند! (نه تنها درباره شما)، درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند؛ و آنها همان تجاوز کارانند!

انسان مسئول حرفهای خویش

کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا؛(2207) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت!

روایات