فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لزوم اجتناب از گفتار ناحق

ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و أحلت لکم الأنعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور؛(2202) (مناسک حج) این است! و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است! و چهار پایان برای شما حلال شده، مگر آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می شود. از پلیدیهای اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید!

تحریم غیبت

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما؛(2203) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.

تشبیه غیبت

یأیها الذین ءامنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا بغتب بعضکم بعضا أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم؛(2204) ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است!