فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

گواهی زبان در قیامت

یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون؛(2201) در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهد!

لزوم اجتناب از گفتار ناحق

ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و أحلت لکم الأنعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور؛(2202) (مناسک حج) این است! و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است! و چهار پایان برای شما حلال شده، مگر آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می شود. از پلیدیهای اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید!