فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غیبت

آیات

گواهی زبان در قیامت

یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون؛(2201) در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهد!