فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

تلخی خشم

به تلخی چو زهر است خشم از گزند و لیکن چون خوردیش نوش است و قند
اسدی

مرد!

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟
مولوی