فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهاد نبلاء

عن علی (علیه السلام) ردع الشهوة و الغضب جهاد النبلاء؛(2191) حضرت علی (علیه السلام): بازداشتن (نفس از) شهوت و غضب جهاد مردم نجیب (یا زیرک) است.

خردمند واقعی

قال علی (علیه السلام) العاقل من یملک نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب؛(2192) 18 - خردمند کسی است که نفس خود را در هنگامی که خشم کند، و رغبت نماید، و بترسد، مالک شود.

داستانها