فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب خودداری از خشم

امام کاظم (علیه السلام): من کف غضبه عن الناس کف الله عذاب یوم القیامة(2185) هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز می دارد.

جرعه خشم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول ما أحب أن لی بذل نفسی حمر النعم و ما تجرعت جرعد أحب الی من جرعه غیظ لا أکافی بها صاحبها؛(2186) امام صادق (علیه السلام) فرمود که حضرت سجاد (علیه السلام) می فرمودند: دوست ندارم به جای نرم خویی شتران سرخ مو داشته باشم و هیچ جرعه ای محبوبتر از جرعه خشم ننوشیدم تا کسی را به سبب خشم کیفر ندهم.

جرعه نیکو

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها؛(2187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چه نیکو جرعه ای است خشم برای کسیکه بر آن شکیبایی کند.