فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاداش فرو بردن خشم

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه حشا الله قلبه أمنا و ایمانا یوم القیامه؛(2183) امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: کسی که خشم خود را فرو برد در حالیکه قادر بر اجرای خشم خود باشد، خداوند قلب او را در قیامت پر از امن و ایمان می کند.

غضب و ایمان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل؛(2184) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانگونه که سرکه عسل را فاسد می کند، غضب نیز ایمان را تباه می گرداند.

ثواب خودداری از خشم

امام کاظم (علیه السلام): من کف غضبه عن الناس کف الله عذاب یوم القیامة(2185) هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز می دارد.