فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کلید هر بدی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) الغضب مفتاح کل شر؛(2182) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: غضب و خشم کلید هر بدی و شر است.

پاداش فرو بردن خشم

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه حشا الله قلبه أمنا و ایمانا یوم القیامه؛(2183) امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: کسی که خشم خود را فرو برد در حالیکه قادر بر اجرای خشم خود باشد، خداوند قلب او را در قیامت پر از امن و ایمان می کند.

غضب و ایمان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل؛(2184) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانگونه که سرکه عسل را فاسد می کند، غضب نیز ایمان را تباه می گرداند.