فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق اسلامی

آولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنة السیئة و مما رزقنهم ینفقون واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعملنا ولکم أعملکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین؛(2181) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند؛ و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می گردانند و می گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما (سلام وداع)؛ ما خواهان جاهلان نیستیم!

روایات

کلید هر بدی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) الغضب مفتاح کل شر؛(2182) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: غضب و خشم کلید هر بدی و شر است.