فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غضب یونس برای مردم و عاقبت آن

وذاالنون اذ ذهب مغضباً فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانک انی کنت من الظلمین فاستجبناله و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین؛(2180) و ذاالنون [یونس ] را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت؛ و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ (اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت)، در آن ظلمتها(ی متراکم) صدا زد: خداوندا! جز تو معبودی نیست! منزهی تو! من از ستمکاران بودم! ما دعای او را به اجابت رساندیم؛ و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم؛ و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم!

اخلاق اسلامی

آولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنة السیئة و مما رزقنهم ینفقون واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعملنا ولکم أعملکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین؛(2181) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند؛ و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می گردانند و می گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما (سلام وداع)؛ ما خواهان جاهلان نیستیم!

روایات