فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از خشم در مقابل جاهلان

و عباد الرحمان الذین یمشون علی الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛(2176) بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).

مهار کردن خشم، از صفات متقین

و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموت و الأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(2177) و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

کظم غیظ یعقوب

و تولی عنهم و قال یأسفی علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم؛(2178) و از آنها روی برگرداند و گفت: وااسفا بر یوسف! و چشمان او از اندوه سفید شد، اما خشم خود را فرو می برد (و هرگز کفران نمی کرد)!