فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

علم و فوائد آن

مالی که ز تو کس نستاند علم است حرزی که تو را به حق رساند علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم چیزی که تو را زغم رهاند علم است
شیخ بهایی

نکات

ما دوستدار علم نیستیم؛ چون علم به کام ما شیرین نیست، همانند مریضی که دهان او آفت دارد و شیرینی به کامش تلخ است، ما نیز همین گونه هستیم، لذا طعم شیرینی علم را احساس نمی کنیم و لذت علم را نمی چشیم و آن چنان که باید طالب و تشنه آن نیستیم، به عکس مال و ثروت دنیا(2173).
آن کمالی که خداوند متعال می خواهد به بشر بدهد و به آن کمال در دوران زندگی نائل بشود، آن کمال از جمله بستگی به علم و کار دارد. جامعه بی کار، مردم بی کار یا کم کار یا بدکار یا بی علم یا بی سواد، نمی توانند آن چنان که باید، خودشان را به مراتب کمال بشری برسانند. یعنی زندگی دنیایشان هدر خواهد رفت.(2174)
علم و دانش زمانی نتیجه می دهد که همراه با بینش و حکمت، و همراه با تزکیه و تقوی باشد.
به علم و دانش خود مغرور نشویم، از خداوند هدایت بخواهیم.
علم و دانش، شرط مسئولیت پذیری است.
علم و دانش، رمز پیشرفت و بقای حکومت ها و امنیت و رفاه جامعه است.
علم و دانش، در حکمرانی صحیح و عادلانه نقش مهمی دارد.
مسافرت با علم و تحمل سختی ها در راه کسب علم و دانش و رسیدن به رشد و کمال ارزش دارد.
برای علم و دانش نهایتی نیست و فارغ التحصیل معنا ندارد.
علم، وسیله رشد انسان هاست.
علمی دارای ارزش و اعتبار است که همراه با فراگیری آن، ظرفیت انسان نیز زیاد شود و رشد کند.

غضب