گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ملامت علما

نه من ز بی عملی در جهان ملولم ملامت علما هم ز علم بی عمل است

ارزش علم

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

علم و فوائد آن

مالی که ز تو کس نستاند علم است حرزی که تو را به حق رساند علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم چیزی که تو را زغم رهاند علم است
شیخ بهایی