گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

ملامت علما

نه من ز بی عملی در جهان ملولم ملامت علما هم ز علم بی عمل است

ارزش علم

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود