گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مهریه عروس

زنی به خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و در حضور جمع ایستاد و گفت: یا رسول الله، مرا به همسری خود بپذیر! رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مقابل تقاضای زن سکوت کرد، چیزی نگفت، زن سر چای خود نشست. مردی از اصحاب به پا خاست و گفت: یا رسول الله! اگر شما مایل نیستید، من حاضرم. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد: مهر چی؟ گفت: هیچی ندارم! حضرت فرمود: این طور که نمی شود، برو به خانه ات شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان مهر به این زن بدهی! مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت: در خانه ام چیزی پیدا نکردم. حضرت فرمود: باز هم برو بگرد، یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی است.
دو مرتبه رفت و برگشت و گفت انگشتر آهنی هم در خانه ما پیدا نمی شود، من حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم. یکی از اصحاب که او را می شناخت گفت: یا رسول الله، به خدا این مرد جامه ای غیر از این جامه ندارد. پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر نصف این جامه، مهر این زن باشد، کدام یک بپوشند؟ هر کدام بپوشند دیگری برهنه می ماند، خیر این طور نمی شود. مرد خواستگار سر جای خود نشست. زن هم به انتظار، جای دیگری نشسته بود، مجلس وارد بحث دیگری شد و طول کشید. مرد خواستگار حرکت کرد برود، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) او را صدا کرد:
- بگو ببینم قرآن بلدی؟
- بلی، یا رسول الله! فلان سوره و فلان سوره را بلدم.
- می توانی از حفظ قرائت کنی؟
- بلی می توانم!
بسیار خوب، درست شد، پس این زن را به عقد تو در آوردم و مهر او این باشد که تو، به او قرآن تعلیم بدهی!
مرد دست زن خود را گرفت و رفت.(2171)

توسل در مسائل علمی

درباره مرحوم ملاصدرا داریم که ایشان اسفار آنچنانی را در کهک قم نوشت. ایشان از شیراز به کهک آمد و مدتی در همین کهک بوده است. مرحوم ملاصدرا می فرمود: وقتی شبهه ای برای من جلو می آمد به قم می آمدم و سر قبر حضرت معصومه (علیها السلام) می رفتم و از روح حضرت معصومه (علیها السلام) استمداد می گرفتم و شبهه فلسفی برایم حل می شد. مرحوم ملاصدرا برای عالم تشیع افتخار است؛ نه فقط در فلسفه متخصص بوده، در تفسیر و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز تخصص داشته است، به علاوه در حکمت متعالیه هم تخصص داشته است. یعنی می توانیم بگوئیم سیر فلسفه را ملاصدرا عوض کرد.
این آقایی که می تواند فلسفه و عرفان به جامعه عرض بدارد خود می فرماید: وقتی شبهه ای برای من پیش می آمد سر قبر حضرت معصومه (علیها السلام) می آمدم و از حضرت معصومه (علیها السلام) استمداد می کردم و شبهه برای من حل می شد.(2172)

اشعار