گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نمازی نیکو

امام باقر (علیه السلام): تذاکر العلم دراسة و الدراسة صلاة حسنة؛(2160) گفت و گوی علمی درس است، و درس نمازی نیکو است.

عالمان با عمل

قال الامام الصادق (علیه السلام): من تعلم العلم و عمل به و علم لله، دعی فی ملکوت السموات عظیماً، فقیل: تعلم لله و عمل لله و علم لله؛(2161) هر کس دانش آموزد و آن را به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فراگرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت.

وسعت ظرف علم

امام علی (علیه السلام): کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع؛(2162) گنجایش هر ظرفی با آنچه در ان نهند، تنگ می شود، جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.