گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نیاز به معرفت

امام علی (علیه السلام): یا کمیل ما من حرکة الا و أنت محتاج فیها الی معرفة؛(2159) ای کمیل! هیچ کاری نیست مگر این که تو در آن نیازمند شناخت هستی.

نمازی نیکو

امام باقر (علیه السلام): تذاکر العلم دراسة و الدراسة صلاة حسنة؛(2160) گفت و گوی علمی درس است، و درس نمازی نیکو است.

عالمان با عمل

قال الامام الصادق (علیه السلام): من تعلم العلم و عمل به و علم لله، دعی فی ملکوت السموات عظیماً، فقیل: تعلم لله و عمل لله و علم لله؛(2161) هر کس دانش آموزد و آن را به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فراگرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت.