گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اهمیت عمل به علم

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بئایات الله و الله لا یهدی القوم الظالمین؛(2143) کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشی هستند که کتابهای حمل می کند، (آن را بر دوش می کشد اما چیزی از آن نمی فهمد)! گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند!

غرور علمی قارون

قال انما أوتیته علی علم عندی أولم یعلم أن الله قد أهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أکثر جمعاً و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون؛(2144) (قارون) گفت: این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام! آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد،) مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند.

علوم انسان کسبی است

و الله أخرجکم من بطون أمهتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلکم تشکرون؛(2145) و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید؛ و برای شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را بجا آورید!