گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

علم

آیات

اهمیت عمل به علم

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بئایات الله و الله لا یهدی القوم الظالمین؛(2143) کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند درازگوشی هستند که کتابهای حمل می کند، (آن را بر دوش می کشد اما چیزی از آن نمی فهمد)! گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند!